აბიტურიენტთათვის

 

ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე - მედიცინა, საქართველოს მოქალაქეების ჩარიცხვა წარმოებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე.
საქართველოს მოქალაქეები, რომელთაც საშუალო განათლება მიღებული აქვთ საზღვარგარეთ ან ნასწავლი აქვთ უცხოეთში სრული განათლების ბოლო 2 წელი, ჩაირიცხებიან ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე.
უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარებისა და ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩარიცხვის წესის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე
http://eqe.gov.ge/geo/static/227/services/validation/Enrollment-without-passing-Unified-National/-Magistrate-exams
http://eqe.ge/geo/static/213
დამატებითი ინფორმაციისა და კონსულტაციისათვის მიმართეთ თსა-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს: international@tma.edu.ge

თსა-ს პროგრამებზე (სამკურნალო საქმე და მედიცინა (ინგლისურენოვანი)) მოსახვედრად სავალდებულოა შემდეგი საგნების ჩაბარება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე:

ქართული ენა და ლიტერატურა (სავალდებულო)
უცხოური ენა - ინგლისური (სავალდებულო)
ბიოლოგია (სავალდებულო)
ქიმია (არჩევითი)
ფიზიკა (არჩევითი)
მათემატიკა (არჩევითი)

: