კლინიკური უნარ-ჩვევებისა და ობიექტურად სტრუქტურირებული გამოცდების ცენტრი

თსა კლინიკური უნარ-ჩვევებისა და ობიექტურად სტრუქტურირებული გამოცდების ცენტრის ძირითად მიზანია, კლინიკური უნარ-ჩვევების სასწავლო პროცესი გახდეს კლინიკურ რეალობასთან მაქსიმალურად მიახლოვებული, თსა-ს სტუდენტებმა შეძლონ კლინიკური პროცედურების შესრულება და კლინიკური პრობლემების გადაჭრა უსაფრთხო, რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოვებულ გარემოში, სიმულაციური მედიცინის დარგში შექმნილი თანამედროვე აღჭურვილობების (სამედიცინო მანეკენები, მულაჟები, სიმულატორები, ინტერაქტიული კომპიუტერული პროგრამები, სასწავლო მოდელები, კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიები, სამედიცინო სადიაგნოსტიკო საშუალებები და სხვ.) გამოყენებით.

სანამ ექიმი მოვა