კვლევითი გრანტები

 

საგრანტო პროგრამა „სამეცნიერო პუბლიკაცია“


საგრანტო პროგრამის მიზანი
თსა-ს პერსონალის (აკადემიური და მოწვეული) სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნების ხელშეწყობა საერთაშორისო რეფერირებად და რეცენზირებად ჟურნალებში ბიომედიცინის, ბიოტექნოლოგიის, მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებების და მათი მომიჯნავე სამეცნიერო მიმართულებებით.

ძირითადი მოთხოვნები

  1. სამეცნიერო სტატიის პირველი და საკორესპონდენციო ავტორი უნდა იყოს თსა-ს პერსონალი.
  2. სამეცნიერო სტატიის პირველი და საკორენპონდენციო ავტორის ორმაგი აფილირების შემთხვევაში პირველ პოზიციაზე მითითებული უნდა იყოს აფილირება თსა-სთან.
  3. სამეცნიერო სტატიას შეიძლება ჰყავდეს მაქსიმუმ 6 (ექვსი) ავტორი.
  4. საგრანტო პროგრამა „სამეცნიერო პუბლიკაცია“ გულისხმობს მხოლოდ Google Scholar, Scopus, Web of Science, ERIH PLUS ბაზებში ინდექსირებულ საერთაშორისო რეფერირებად და რეცენზირებად ჟურნალში სტატიის გამოქვეყნების ხარჯების ანაზღაურებას.

საგრანტო პროგრამის ადმინისტრირება

 1. საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად 2019 წლის 20 დეკემბრამდე აპლიკანტის მიერ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე research@tma.edu.ge, წარმოდგენილი უნდა იყოს:

ა) სამეცნიერო სტატია;
ბ) ინფორმაცია სამეცნიერო ჟურნალის შესახებ, რომელშიც იგეგმება სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნება;
გ) ინფორმაცია სამეცნიერო სტატიის პუბლიკაციის ხარჯების ოდენობის შესახებ.

 1. განაცხადის განხილვა და აპლიკანტისათვის შედეგის გამოცხადება განაცხადის წარმოდგენიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში განხორციელდება.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის სამეცნიერო -კვლევითი დეპარტემენტის სამეცნიერო გრანტები

 პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის სამეცნიერო  კვლევითი დეპარტემენტი საერთაშორისო სტანდარტების შესატყვისი სამეცნიერო საქმიანობის  ხელშეწყობის და ახალგაზრდა მკვლევართა ჩართულობის გაზრდის მიზნით, ყოველწლიურად აცხადებს საგრანტო კონკურსს.
საგრანტო შესაძლებლობები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს შორის მეცნიერების პოპულარიზაციას და მათ ინტეგრაციას საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში, რაც დადებითად აისახება როგორც აკადემიის, ასევე ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებაზე.   

მიზნები და ამოცანები:

 • სამეცნიერო კვლევითი ბაზის შექმნა და გაფართოება;
 • სტუდენტთა სამეცნიერო საქმიანობის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა აკადემიური პერსონალის მაქსიმალური ჩართულობით;
 • სამეცნიერო კვლევების ხარისხის გაუმჯობესება;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრაცია;
 • ახალგაზრდა ნიჭიერ მეცნიერთა გამოვლენა და მხარდაჭერა;

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში განხორციელდება  სამეცნიერო-კვლევით დეპარტამენტში  შემოსული  კვლევითი პროექტების ეფექტურობისა და სამეცნიერო ღირებულების   შეფასება და  საჭიროებათა ანალიზის საფუძველზე ახალი კვლევების ხელშეწყობა/განვითარება.
საგრანტო შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსდება კვლევები მედიცინის როგორც ბაზისურ და კლინიკურ დისციპლინებში, ასევე ჯანმრთელობის შემსწავლელ მეცნიერებებში.

სამეცნიერო გრანტების კონკურსის პრიორიტეტებია:

სამეცნიერო კვლევითი ბაზის შექმნა და გაფართოება;

სამეცნიერო საქმიანობის პოპულარიზაცია, აკადემიური პერსონალის მაქსიმალური ჩართულობით;

სამეცნიერო კვლევების ხარისხის გაუმჯობესება, ახალგაზრდა მეცნიერთა მხარდაჭერა;

ახალგაზრდა მკვლევარების ინტეგრირება საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში.

საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობისა და ურთიერთობების ხელშეწყობა

სტუდენტის კომპეტენციები

კრიტერიუმები

საგრანტო წინადადების წარდგენის წესი

გთხოვთ შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა / Application Form, Excel-ის ფორმა კი გადმოგზავნოთ ელ-ფოსტაზე: grants@tma.edu.ge

საგრანტო ბიუჯეტი

საგრანტო დოკუმენტაციის ელექტრონულად ატვირთვის ბოლო ვადაა ა.წ. 10 თებერვალი. ნაბეჭდი ვერსია საგრანტო-კვლევით კომიტეტში წარმოდგენილი უნდა იქნეს 12 თებერვლის ჩათვლით. კონკურსის შედეგები გამოცხადდება 25 თებერვალს


ქეთევან წამებულის გამზ. 51/2,
თბილისი, 0144
ტელეფონი : (+995 32) 2912484