სტუდენტთა საკონსულტაციო სერვისები

• აკადემიური მოსწრება

• კარიერის დაგეგმვა

• სამუშაოს მოძიება

• რეზიუმე და ინტერვიუ

• დიპლომისშემდგომი განათლება

• სტაჟირების მოძიება

 

სტუდენტთა საკონსულტაციო სერვისები