ლაბორატორია

ლაბორატორიის შესახებ
ლაბორატორია არის პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ხელს უწყობს სასწავლო პროცესისა და სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობის განხორციელებას. ლაბორატორია უზრუნველყოფს სტუდენტებისათვის ლაბორატორიული მედიცინის სფეროში უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. თსა-ს ლაბორატორიაში შესაძლებელია მიკრობიოლოგიური, მორფოლოგიური, იმუნოლოგიური და ბიოქიმიური მეთოდების გამოყენებით სამეცნიერო და სასწავლო-პრაქტიკული აქტივობების განხორციელება.

ბიოქიმია

იმუნოლოგია