საერთაშორისო თანამშრომლობა

შოთაძის  სახელობის  თბილისის  სამედიცინო  აკადემია  მიზნად  ისახავს  სტუდენტებისათვის  საერთაშორისო  ხარისხის  განათლების  მიწოდებასინტერნაციონალიზაციის  და  საერთაშორისო  სასწავლო  /კვლევით  აქტივობებში  ჩართვის  მეშვეობით.    თბილისის  სამედიცინო  აკადემია  მიისწრაფვის  დასავლური  ინტეგრაციისაკენრაც  თავის  მხრივამყარებს  აკადემიის  საერთაშორისო  აკადემიურ  რეპუტაციას.
თბილისის  სამედიცინო  აკადემიაში  განსაკუთრებული  ყურადღება  ეთმობა  სტუდენტთა  განვითარებას  სამეცნიერო  კუთხითსტუდენტებს  ეძლევათ  საშუალებამონაწილეობა  მიიღონ  საერთაშორისო  სიმპოზიუმებსა  და  კონფერენციებზემაქსიმალურად  ჩაერთნონ  სამეცნიერო  აქტივობებში  და  განათლების  ადრეული  ეტაპიდანვე  მიიღონ  ფასდაუდებელი  სამეცნიერო  გამოცდილება.

თბილისის  სამედიცინო  აკადემია  აკრედიტებული  და  აღიარებულია  შემდეგი  საერთაშორისო  ორგანიზაცნიების  მიერ

 • გლობალური სასწავლო გაცვლითი პარტნიორობა მედიცინის და ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის
  Global Educational Exchange in Medicine and the Health Professionals (GEMx; A servise of ECFMG)
 • ევროპის  სამედიცინო  განათლების  ასოციაცია 
  Association  of  Medical  Education  in  Europe  (AMEE)
 • ევროპის  მედიკოს  სტუდენტთა  ასოციაცია 
  European  Medical  Students  Association  (EMSA)
 • სამედიცინოსკოლებისსაერთაშორისოცნობარი
  World Directory of Medical Schools (WDOMS)
 • ევროპის  სამედიცინო  სკოლათა  ასოციაცია 
  The  Association  of  Medical  Schools  in  Europe  (AMSE)
 • სამედიცინო სტუდენტთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია
  (IFMSA International Federation of Medical Students' Associations)
 • საქართველოს მედიკოს სტუდენტთა ასოციაცია
  (GMSA Georgian Medical Students Association)
 • კორნმაკ საკონსულტაციო ჯგუფი
  (Cormack Consultancy Group)

პარტნიორები  ორმხრივი  თანამშრომლობის  ხელშეკრულების  ფარგლებში

 • გრანადას  უნივერსიტეტი  (ესპანეთი)
  University  of  Granada  (Spain)
 • ვილინიუსის  უნივერსიტეტი  (ლიტვა)
  Vilnius  University  (Lithuania)
 • კლაიპედას  უნივერსიტეტი  (ლიტვა)
  Klaipėda  University  (Lithuania)
 • ლატვიის  უნივერსიტეტის  რიგის  სამედიცინო  კოლეჯი  (ლატვია)
  Riga  Medical  College  of  the  University  of  Latvia  (Latvia)
 • ჰაჯეტეპეს  უნივერსიტეტი  (თურქეთი)
  Hacettepe  University  (Turkey)
 • ტარტუს  ჯანდაცვის  კოლეჯი  (ესტონეთი)
  Tartu  Healthcare  College  (Estonia)
 • მასარიკის უნივერსიტეტი (ჩეხეთის რესპუბლიკა)
  Masaryk University (Czech Republic)
 • სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი (ესპანეთი)
  University of Santiago de Compostela (Spain)

თბილისის  სამედიცინო  აკადემია  ამაყობს  არსებული  პარტნიორობებით  და  მიისწრაფვის  ახალი  კავშირების  დამყარებისაკენ.