სტრუქტურა

პარტნიორთა კრება
სამეთვალყურეო საბჭო
რექტორი / დირექტორი
 • დირექტორის მოადგილე
  • ტექნიკური სამსახური
 • კადრების სამსახური
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის სამსახური
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური
 • საფინანსო სამსახური
 • იურიდიული სამსახური
 • კანცელარია
 • სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური
 • დაცვის სამსახური
 • რექტორის თანაშემწე
 • რექტორის საბჭო
 • რექტორის მრჩეველი
 • საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • დეკანი
  • ფაკულტეტის საბჭო
  • სასწავლო ნაწილი
  • საგამოცდო ცენტრი
  • ფაკულტეტის მდივანი
 • საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების სამსახური
 • სამეცნიერო-კვლევითი სამსახური
 • დიპლომისშემდგომი განათლების დეპარტამენტი
 • ბიბლიოთეკა