დაფინანსება

თსა-ში სტუდენტთა მოტივაციის ზრდისა და მაღალი აკადემიური მოსწრების ხელშეწყობის მიზნით მოქმედებს დაფინანსების მრავალფეროვანი პროგრამა, რომელიც მოიცავს შემდეგს:

• სტუდენტის თანადაფინანსება მოპოვებული სახელმწიფო გრანტის ექვივალენტით

• შიდა დაფინანსება სტუდენტებისათვის, რომელთა აკადემიური მოსწრება აღემატება 91%-ს და რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულნი სხვადასხვა სოციალურ პროექტში

 

დაფინანსება