ინსტიტუციური განვითარების პროექტები

SETTING PEER REVIEW INSTRUMENTS AND GOALS FOR MEDICAL (HEALTH) EDUCATION / SPRING
სამედიცინო (ჯანდაცვის) განათლებაში ურთიერთდასწრების მექანიზმის და მიზნების შემუშავება (SPRING)

Erasmus+ინსტიტუციურითანამშრომლობისპროექტებისფარგლებში (KA2 - CBHE - უმაღლესგანათლებაშიუნარ-ჩვევებისგამომუშავება), თსაჩართულიაკონსორციუმში, რომელიცმიზნადისახავსსამედიცინოდაჯანდაცვისგანათლებაშიურთიერთდასწრებისმექანიზმისდამიზნებისშემუშავებას, ასევეინოვაციებისდანერგვასადაგამოცდილებისგაზიარებისხელშეწყობას. პროექტიდაფინანსებულიაევროკავშირისმიერდააერთიანებსმონაწილეებსსაქართველოდან, აღმოსავლეთპარტნიორობისქვეყნებიდან, აზიიდანდაევროკავშირიდან.   
ძირითადი ამოცანები:

 • სამიზნე და არამარტო ქვეყნების სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ცნობიერების ამაღლება თანადასწრების პროცესის, როგორც აკადემიური და ადმინისტრაციული ერთეულების საქმიანობაში მიმდინარე გაუმჯობესების პროცესების მხარდამჭერი აუცილებელი ინსტრუმენტის შესახებ;.
 • ურთიერთდასწრების საერთაშორისო საბჭოს ჩამოყალიბება (MPRB).
 • როგორც სამიზნე, ასევე სხვა ქვეყნების სამედიცინო უსდ-ებისათვის აკადემიური პროგრამების, ასევე ადმინისტრაციული პოლიტიკის, პროცესებისა და ქმედებების უწყვეტი თანადასწრების (peer-review) პროცესის მდგრადი შემუშავება და დანერგვა.
 • კონსორციუმის წევრ უსდ-ებში როგორც აკადემიური, ასევე ადმინისტრაციული პერსონალის წევრებს შორის ცნობიერების ამაღლება ა) ეფექტური თვით-შეფასების განხორციელებისა და ბ) ოპონენტის თანადასწრების (peer-review) ეფექტურად განხორციელების გზების შესახებ; 
 • ყოველწლიური სამეცნიერო-პრაქტიკული ხასიათის ჟურნალის „თანადასწრება სამედიცინო/ჯანდაცვის განათლებაში აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში“ (“Peer Review in Medical/Health Education for Eastern Europe and Central Asia - PRIMED-EECA)”.
 • პარტნიორი ქვეყნების უსდ-ების ინტერნაციონალიზაციის ხარისხის გაზრდა.
 • პროექტის მიღწევებისა და სხვა შემაჯამებელი მასალის (ყოველწლიური მიმოხილვითი რეპორტები, PRIMED-EECA, ქეისების აღწერა, რეკომენდაციები და სხვ.) შესახებ ინფორმაციის დისემინაცია პროექტში მონაწილე როგორც პროგრამული (ევროკავშირის), ასევე პარტნიორი (აღმოსავლეთ ევროპა, ცენტრალური აზია) ქვეყნების უსდ-ებს შორის და შემდგომი გაზიარება სამედიცინო განათლების საკითხებთან დაკავშირებული სამინისტროებისა და ეროვნული სააგენტოებისათვის.

პროექტისკონსორციუმისფარგლებშითსათანამშრომლობსშემდეგუსდ-ებთან:

 • ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საქართველო - BAU IUB (BAU International University)
 • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, საქართველო -TSMU (Tbilisi State Medical University)
 • საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, საქართველო - SEU (Georgian National University)
 • მედიცინისა და ფარმაციის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოლდოვა - SUMPh (“Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy)
 • მოლოდოვას ტექნიკური უნივერსიტეტი, მოლდოვა - TUM (Technical University of Moldova)
 • ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სახაროვის სახელობის ინსტიტუტი), ბელორუსია - ISEI BSU (International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State University)
 • გროდნოს სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ბელორუსია - GrSMU (Grodno State Medical University)
 • ყაზახეთის ეროვნული სამედიცინო უნივერსიტეტი, ყაზახეთი - NMU (Asfendiyarov Kazakh National Medical University)
 • ყარაგანდას სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ყაზახეთი - KSMU (Karaganda State Medical University)
 • ტაჯიკეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ტაჯიკეთი -  ATSMU (Avicenna Tajik State Medical University)
 • ხალტონის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ტაჯიკეთი - KhSMU (Khatlon State Medical University)
 • სოფიას სამედიცინო უნივერსიტეტი, ბულგარეთი - MU-Sofia (Medical University – Sofia)
 • ლიეტუვას ჯანდაცვის მეცნიერებების უნივერსიტეტი, ლიეტუვა - LUHS (Lithuanian University of Health Sciences)