სწავლებისა და შეფასების ინოვაციური მეთოდები

• შემთხვევაზე დაფუძნებული სწავლება (Cased Based Learning)

• გუნდური მუშაობის პრინციპზე დაფუძნებული სწავლება (Team Based Learning)

• სიმულაციური სწავლება სტანდარტულ პაციენტზე (Standardized Patient)

• ვირტუალური სწავლება (Virtual Reality)

• ობიექტურად სტრუქტურირებული პრაქტიკული/კლინიკური გამოცდა (OSPE/OSCE)

• აუგმენტური რეალობით სწავლება (Anatomage Table)

 

სწავლისა და შეფასების ინოვაციური მეთოდები