მისია

ეფექტური სერვისის და თანამედროვე რესურსების მიწოდების გზით, მიმზიდველი გარემოს შეთავზება სტუდენტებზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესისა და კვლევაზე დაფუძნებული აქტივობების ხელშეწყობისათვის