პირველკურსელთა საყურადღებოდ !!!
2019-09-02
პირველკურსელთა საყურადღებოდ !!!

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

  • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
  • 4 ფოტოსურათი (3x4) და მისი ელექტრონული ვერსია
  • სამხედრო მიწერის ან აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის)
  • სწავლის საფასურის 50%-ის გადახდის ქვითარი

 

როგორც ცნობილია პირველ სასწავლო წელს, ნებისმიერი მოცულობის სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით მიიღებს თსა-ს სახ. გრანტის შესაბამის თანადაფინანსებას.

სახელმწიფო გრანტის და თსა-ს თანადაფინანსების მფლობელმა სტუდენტებმა იხილეთ ქვემოთ მოცემული სწავლის საფასურის გადახდის ცხრილი:

 

 

50%

70%

100%

 

წლიური გადასახადი

სრული სასწავლო წლის თანხა

რეგისტრაციისთვის გადასახდელი

სრული სასწავლო წლის თანხა

რეგისტრაციისთვის გადასახდელი

სრული სასწავლო წლის თანხა

რეგისტრაციისთვის გადასახდელი

სამკურნალო საქმე

3800

1337.5

668.75

667.5

333.75

0

0

მედიცინა
(ინგლისურენოვანი)

4300

1587.5

793.75

817.5

408.75

0

0


 

მეორე წლიდან, სტუდენტთა დაფინანსება დამოკიდებულია მათ აკადემიურ მოსწრებაზე. სტუდენტს, რომელსაც ყველა სასწავლო კურსში ექნება 91ქულა და მეტი, განთავისუფლდება მომდევნო სემესტრის სწავლის საფასურისგან.

თსა-ს საბანკო რეკვიზიტები:

ს/კოდი -204861961
შპს პ.შოთაძის სახ.თბილისის
სამედიცინო აკადემია
ბანკი - ს.ს. საქ.ბანკის ც/ფილიალი
ბ/კოდი - BAGAGE 22
ანგარიში-GE09BG0000000624481701
-------------------------------------------
გვარი,სახელი

-------------------------------------------
ფაკულტეტი,კურსი
სწავლის გადასახადი -----------
მიუთითეთ სასწავლო წელი!
ქ.წამებულის გამზ. 51/2