საერთაშორისო თანამშრომლობა

შოთაძის  სახელობის  თბილისის  სამედიცინო  აკადემია  მიზნად  ისახავს  სტუდენტებისათვის  საერთაშორისო  ხარისხის  განათლების  მიწოდებასინტერნაციონალიზაციის  და  საერთაშორისო  სასწავლო  /კვლევით  აქტივობებში  ჩართვის  მეშვეობით.    თბილისის  სამედიცინო  აკადემია  მიისწრაფვის  დასავლური  ინტეგრაციისაკენრაც  თავის  მხრივამყარებს  აკადემიის  საერთაშორისო  აკადემიურ  რეპუტაციას.
თბილისის  სამედიცინო  აკადემიაში  განსაკუთრებული  ყურადღება  ეთმობა  სტუდენტთა  განვითარებას  სამეცნიერო  კუთხითსტუდენტებს  ეძლევათ  საშუალებამონაწილეობა  მიიღონ  საერთაშორისო  სიმპოზიუმებსა  და  კონფერენციებზემაქსიმალურად  ჩაერთნონ  სამეცნიერო  აქტივობებში  და  განათლების  ადრეული  ეტაპიდანვე  მიიღონ  ფასდაუდებელი  სამეცნიერო  გამოცდილება.

თბილისის  სამედიცინო  აკადემია  აკრედიტებული  და  აღიარებულია  შემდეგი  საერთაშორისო  ორგანიზაციების  მიერ

გრანადას უნივერსიტეტთან, ვილნიუსის უნივერსიტეტთან, კლაიპედას უნივერსიტეტთან, ლატვიის უნივერსიტეტის რიგის სამედიცინო კოლეჯთან, ჰაჯეტეპეს უნივერსიტეტთან, მაზარიკის უნივერსიტეტთან, გვაქვს ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება, რაც მოიაზრებს სტუდენტების და სასწავლო და ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლას პარტნიორ უნივერსიტეტებს შორის თითოეულ ხელშეკრულებაში განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.  

 

პარტნიორები  ორმხრივი  თანამშრომლობის  ხელშეკრულების  ფარგლებში

გრანადას უნივერსიტეტთან, ვილნიუსის უნივერსიტეტთან, კლაიპედას უნივერსიტეტთან, ლატვიის უნივერსიტეტის რიგის სამედიცინო კოლეჯთან, ჰაჯეტეპეს უნივერსიტეტთან, მაზარიკის უნივერსიტეტთან, გვაქვს ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულება, რაც მოიაზრებს სტუდენტების და სასწავლო და ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლას პარტნიორ უნივერსიტეტებს შორის თითოეულ ხელშეკრულებაში განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.  

თბილისის  სამედიცინო  აკადემია  ამაყობს  არსებული  პარტნიორობებით  და  მიისწრაფვის  ახალი  კავშირების  დამყარებისაკენ.