ჯანსაღი ცხოვრების წესის შეფასება და შედარებითი ანალიზი სამედიცინო და არასამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტებს შორის საქართველოს მაგალითზე

სამეცნიერო ხელძღვანელი:  საიფ ტაფეექ პროექტის ხელმძღვანელი: 2019-03-18 პროექტის ხანგრძლივობა: 9 თვე

პროექტი ხორციელდება სტუდენტების მონაწილეობით.
ჯანმრთელობის განმაპირობებელი ფაქტორი დღისათვის განსაზღვრულია და ცნობილია. ცხოვრების ჯანსაღი წესი და ფიზიკური აქტივობა მიეკუთვნება ამ ფაქტორებს. აშკარაა, რომ ქრონიკული დაავადებების უმეტესობა არაჯანსაღი ცხოვრების წესით არის გამოწვეული. მაგალითად: არაჯანსაღი კვება, თამბაქოს მოხმარება, ფიზიკური აქტივობის დეფიციტი, ალკოჰოლის ჭარბად მიღება და ნარკოტული პრეპარატების გამოყენება. იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ არაჯანსაღი ცხოვრების წესი განაპირობებს სტრესს, ცუდ განწყობას, თვითშეფასების დაქვეითებას და ადვილად დაღლას, ცხოვრების ჯანსაღი წესი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის. მნიშვნელოვანია მოვახდინოთ სტუდენტთა განათლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოზიტიური ეფექტების შესახებ, რომლებსაც პირდაპირი ზეგავლენა აქვთ ჯანმრთელობაზე. კვლევა განხორციელდება ჯვარედინი კვლევის დიზაინის გამოყენებით. თვითშეფასების კითხვარის გამოყენებით ჩატარდება თბილისის უნივერსიტეტების სამედიცინო და არასამედიცინო უნივერსიტეტების 18-დან 25 წლამდე დაახლოებით 600 სტუდენტის ინტერვიუ. მიღებული შედეგები გაანალიზდება სტატისტუკურად. კვლევა მიზნად ისახავს, სტუდენტებს შორის ჯანსაღი ცხოვრების წესის განაწილების იდენტიფიკაციას, სტუდენტურ პოპულაციაში ჯანსაღ ცხოვრებასთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიკაციას და ამ პრობლემების გადასაჭრელად რეკომენდაციების მიცემას.