Student's Portal


„გამოყენებითი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის“ ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა


გამოყენებითი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამა, პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის (თსა) და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისა (GIPA) ერთობლივი პროექტია, რომლის ფარგლებშიც თსა - მედიცინაში და GIPA-საჯარო პოლიტიკაში, მსმენელს სწავლების სათანადო და უკონკურენტო სტანდარტს სთავაზობს.


publichealth
publichealth

ორი უნივერსიტეტის თანამშრომლობა აკადემიურ სივრცეში, ერთობლივი ძალისხმევის პირველი წარმატებული მაგალითია. პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალი სტატისტიკის, ეპიდემიოლოგიის, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, სამეცნიერო კვლევების, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სტატისტიკის, მენეჯმენტის, ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების ექსპერტიზით გამოირჩევა.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სავალდებულო პრაქტიკა პარტნიორ ორგანიზაციებში. ეს კი სტუდენტს სამომავლო ხედვასა და გამოცდილებას უყალიბებს, რაც ხელს შეუწყობს დასაქმების პროცესში.

საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება ინგლისურ ენაზე და მორგებულია იმ საერთაშორისო მოთხოვნებზე, რომელიც ჯანდაცვის პოლიტიკის გლობალურ გამოწვევებს პასუხობს. 
 • სწავლის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს ერთობლივ დიპლომს
 • პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად სამედიცინო განათლება სავალდებულო არ არის

ვიდეო გალერეა

პროგრამის მიზანი:

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებს შესძინოს და მოამზადოს თანამედროვე ცოდნითა და პრაქტიკული უნარებით აღჭურვილი, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ უპასუხონ სფეროს დინამიკურ მოთხოვნებს და საკუთარი წვლილი შეიტანონ დარგის განვითარებაში.

პროგრამა სრულად ფარავს ყველა იმ გამოწვევას და მიმართულებებს, რომლებიც აქტუალურია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში. არჩევითი საგნების მრავალფეროვნება სტუდენტს აძლევს საშუალებას გაიღრმაოს ცოდნა საკუთარი ინტერესის სფეროში. განსაკუთრებული აქცენტით პრაქტიკულ უნარებზე, პროგრამა განსხვავდება საქართველოში არსებული ჯანდაცვის სხვა სამაგისტრო პროგრამებისგან.

დასაქმების სფერო:

კურსდამთავრებული წარმოადგენს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტს, რომელსაც შეეძლება იმუშაოს სამთავრობო, არასამთავრობო, საერთაშორისო და კერძო ორგანიზაციებში, აკადემიურ დაწესებულებებში, სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში. კარიერული მიმართულებები მოიცავს ეპიდემიოლოგიურ კვლევებზე და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაციის მოპოვებაზე ორიენტაციას, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მცირე თუ დიდი მასშტაბის პროგრამებისა და პროექტების შემუშავებას, მართვას, ზედამხედველობას, მონიტორინგსა და შეფასებას, შედეგების კომუნიკაციას და სხვა.

პროგრამის ძლიერი მხარეები:

 • პროგრამის ფარგლებში პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება; პარტნიორი ორგანიზაციების მრავალფეროვნება, სადაც სტუდენტები გაივლიან პრაქტიკულ სწავლებას და მიიღებენ გამოცდილებას რეალური დროში;
 • პროგრამაში შემავალი დისციპლინების მრავალფეროვნება; პედაგოგები, რომლებიც დარგის აღიარებული ექსპერტები არიან; კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად;
 • პროგრამის მიზნების, შედეგების, სტრუქტურისა და შინაარსის თანხვედრა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან და საერთაშორისო პრაქტიკასთან;
 • ინგლისურ ენაზე სწავლება, რაც კურსდამთავრებულს მიცემს შესაძლებლობას დასაქმდეს საერთაშორისო ორგანიზაციებში და იმუშაოს მულტინაციონალურ გარემოში;
 • პროგრამის არჩევითი კომპონენტის მრავალფეროვნება საშუალებას იძლევა პროფესიული ფოკუსირება გაკეთდეს საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემაზე - დაწყებული გადამდები და არაგადამდები დაავადებების პრევენციითა და მართვით, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობით და პლანეტარული ჯანმრთელობით, გლობალური ჯანმრთელობით დამთავრებული;
 • პროგრამის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ლაბორატორიული მიმართულებისა და გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემების, პლანეტარული ჯანმრთელობის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მარკეტინგისა და სხვა მიმართულებების ჩართვა, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მიმართულებით არსებულ და სამომავლო გამოწვევებზე ეფექტურ, მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ რეაგირებას.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

გამოყენებითი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება და სურთ სწავლა გააგრძელონ გამოყენებითი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მიმართულებით. სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს:
 • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ფლობა;
 • საერთო სამაგისტრო გამოცდის წარმატებით ჩაბარება (საქ.მოქალაქეებისთვის)
 • შიდა პროცედურის გავლა, რომელიც შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან:
  • დოკუმენტაციის ანალიზი - კანდიდატის მიერ შევსებული სააპლიკაციო ფორმის ანალიზი, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის პროფესიული ბიოგრაფიის შეფასებას;
  • პროგრამის მიერ ორგანიზებული გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაში (B2 დონე).
  • გამოცდისგან თავისუფლდებიან ის პირები, რომლებიც წარმოადგენენ კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს (TOEFL, ILETS) ან დასრულებული აქვთ ბაკალავრის ან შემდგომი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა ინგლისურ ენაზე.
  • გამოცდა სპეციალობაში, რომლის მიზანია შეფასდეს აპლიკანტის დარგობრივი ცოდნა.

სწავლის საფასური:

სწავლის წლიური გადასახადი საქართველოს მოქალაქეებისათვის 3800 ლარია, ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 5000 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი ლარში.

მისაღები ადგილების რაოდენობა - 25

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2024 წლის 10 იანვრის MES 4 24 0000012956 გადაწყვეტილებით პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია.


პარტნიორები

საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრი - თანადგომა"

დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი - ალტერნატივა ჯორჯია

ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი" (NCDC)

საქართველოს არაგადამდები დაავადებების პრევენციის ალიანსი

საქართველოს ჯანმრთელობის ხელშემწყობის და განათლების ფონდი

საქართველოში თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის ცენტრი” (FCTC)


პროგრამის აღწერილობა


საკონტაქტო ინფორმაცია

(+995) 032 291 24 84

tma@tma.edu.ge / info@gipa.ge