კლუბი მანქანური სწავლება და ხელოვნური ინტელექტი

კლუბი „მანქანური სწავლება და ხელოვნური ინტელექტი“ არის აქტივობა, რომელიც გულისხმობს კომპიუტერული ტექნოლოგიებით და მედიცინის/ჯანდაცვის მიზნებით მათი გამოყენების შესაძლებლობებით დაინტერესებული პირებისთვის ექსტრაკურიკულარული აქტივობების განხორციელებას.

ხელოვნური ინტელექტი (AI) და მანქანური სწავლება (ML) ფართოდ გამოიყენება მედიცინაში და გავლენას ახდენს დაავადებების აღქმის, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის პროცესებზე. წარმოიდგინეთ რადიოლოგი, რომელიც უყურებს ეკრანს, სადაც წარმოდგენილია ჩრდილებისა და რადიოლოგიური გამოსახულებების რთული ქსელი - სამედიცინო სურათი. მაგრამ ამჯერად ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმების გამოყენებით ხორციელდება რენტგენის, მაგნიტური რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფიის შედეგების ანალიზი და ინტერპრეტაცია. ამ გზით მიიღწევა დიაგნოზის სიზუსტე. ხელოვნური ინტელექტი ასევე შეიძლება იყოს გამოყენებული პაციენტის გენეტიკური ინფორმაციის და სამედიცინო ისტორიის ანალიზისთვის. მიდგომა მნიშვნელოვანია პერსონიზებული სამკურნალო სქემის ჩამოყალიბებისთვის. შესაძლებლობები ბევრია, თუმცა ხელოვნური ინტელექტიკის პრაქტიკული გამოყენება დაფიქრებულად, სამედიცინო ეთიკის პრინციპების, პაციენტის მონაცემთა კონფიდენციალურობისა და სამედიცინო პრაქტიკის სხვა ნორმების გათვალისწინებით უნდა განხორციელდეს.