ჩემი თსა
ბიბლიოთეკა
Date:
2017-11-20

"სტუდენტური აკადემია"

2017 წლის ნოემბერში თვითმმართველობის წევრების ინიციატივით და რექტორის ბრძანებით #198 03.11.2017 გაუქმდა თბილისის სამედიცინო აკადემიის სტუდენტური თვითმმართველობა.  თვითმმართველობის გაუქმების შემდეგ შეიქმნა ახალი კავშირი - "სტუდენტური აკადემია", რომლის ფუნქციონირებაც ეყრდნობა კლუბური სისტემის პრინციპს. 
x 2017-11-20

"სტუდენტური აკადემია"


ძვირფასო სტუდენტებო!
2017 წლის ნოემბერში თვითმმართველობის წევრების ინიციატივით და რექტორის ბრძანებით #198     03.11.2017 გაუქმდა თბილისის სამედიცინო აკადემიის სტუდენტური თვითმმართველობა. 
თვითმმართველობის გაუქმების შემდეგ შეიქმნა ახალი კავშირი - "სტუდენტური აკადემია", რომლის ფუნქციონირებაც ეყრდნობა კლუბური სისტემის პრინციპს. 
აღნიშნულთან დაკავშირებით, 2017 წლის 20 ნოემბერს თბილისის სამედიცინო აკადემიაში ჩატარდა პრეზენტაცია, რომელშიც „სტუდენტური აკადემიის“ კომიტეტების წევრებმა გააცნეს თსა-ს სტუდენტებს კავშირის ფუნქციონირების პრინციპები და კომიტეტების 2017-2018 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმები.
გაცნობებთ, რომ კომიტეტებში გაწევრიანება შეუძლია ყველა კურსის სტუდენტს. გაწევრიანებისათვის მიმართეთ არსებული კომიტეტების ხელმძღვანელებს.
თსა მიესალმება სტუდენტების მსგავს ინიციატივებს და მხარდაჭერას უცხადებს მათ სამომავლო საქმიანობას.

Date:
2017-11-17

კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია აცხადებს კონკურსს შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად
x 2017-11-17

კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად


პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია
აცხადებს კონკურსს
შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

 • ადამიანის ანატომია (ანატომია/ჰისტოლოგია/ემბრიოლოგიის დეპარტამენტი) - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი)
 • პათოლოგია (პათოლოგიის დეპარტამენტი)  - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი)
 • ფიზიოლოგია (ფიზიოლოგიის დეპარტამენტი)  - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი)
 • ფარმაკოლოგია (ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტი)  - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი)
 • იმუნოლოგია (მიკრობიოლოგია/იმუნოლოგიის დეპარტამენტი)  - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი)
 • შინაგანი სნეულებანი (შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი)   - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი)
 • ფსიქიატრია (ფსიქიატრიის დეპარტამენტი) - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი)
 • ენდოკრინოლოგია (შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი)  - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი)
 • გადაუდებელი მედიცინა და ტოქსიკოლოგია (შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი) - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი)
 • ნეიროქირურგია (ქირურგიის დეპარტამენტი)  - პროფესორი (1 ადგილი)
 • ზოგადი ქირურგია (ქირურგიის დეპარტამენტი)  -ასისტენტი (1 ადგილი)
 • ტრავმატოლოგია (ქირურგიის დეპარტამენტი)  - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი)
 • ქცევითი და სოციალური მეცნიერებები (ქცევითი და სოციალური მეცნიერებების/სამედიცინო ეთიკისა და სამართლის დეპარტამენტი) - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი)
 • სამედიცინო ეთიკა და სამართლებრივი დისციპლინები  (ქცევითი და სოციალური მეცნიერებების/სამედიცინო ეთიკისა და სამართლის დეპარტამენტი) - ასოცირებული პროფესორი (1 ადგილი)

 

კონკურსში მონაწილეობის ყველა მსურველმა უნდა წარმოადგინოს:

 • განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე დადგენილი ფორმით (ივსება ადგილზე);
 • პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ორი ფოტოსურათი ზომით 3X4-ზე;
 • ავტობიოგრაფია (CV)
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის დედანი და ასლი;

პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება;
 • მოტივაცია თანამდებობის დასაკავებლად (არაუმეტეს 2 გვერდზე);
 • ერთი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც კანდიდატის აზრით, საუკეთესოდ წარმოაჩენს მისი კვლევის უნარს;
 • დისციპლინის სწავლების კონცეფცია;
 • სილაბუს(ებ)ი (მისი სტრუქტურა და შინაარსი  სასურველია წარმოდგენილი იყოს “აკადემიის” მიერ დამტკიცებულ ფორმატში).
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების სია;

კონკურსანტმა ასევე სასურველია წარმოადგინოს:

 • ბოლო სამი წლის განმავლობაში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის, აგრეთვე პროგრამების ავტორობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული, ან გამოსაქვეყნებლად მიღებული შრომების, სახელმძღვანელოების, მონოგრაფიების დედანი ან მათი დამოწმებული ასლი;
 • მისი ხელმძღვანელობით შექმნილი საგანმანათლებლო პროგრამები.
 • აკადემიური საბჭოს (ან მსგავსი ფუნქციის მქონე საბჭოების), ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობა;
 • სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, კონსულტანტობა, რეცენზირება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებსა და ტრენინგებში მონაწილეობა და სერთიფიკატების ფლობა (პროფესიულ საქმიანობაში);
 • ჟურნალის რედკოლეგიის წევრობა, წიგნის/კრებულის რედაქტორობა (რეცენზენტობა);
 • სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ხელმძღვანელობა;

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
 • სილაბუს(ებ)ი (მისი სტრუქტურა და შინაარსი  სასურველია წარმოდგენილი იყოს  “აკადემიის” მიერ დამტკიცებულ ფორმატში).
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების სია.

 

კონკურსანტმა ასევე სასურველია წარმოადგინოს:

 • ბოლო სამი წლის განმავლობაში საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის, აგრეთვე პროგრამების ავტორობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული, ან გამოსაქვეყნებლად მიღებული შრომების, სახელმძღვანელოების, მონოგრაფიების დედანი ან მათი დამოწმებული ასლი;
 • მისი ხელმძღვანელობით შექმნილი საგანმანათლებლო პროგრამები.
 • აკადემიური საბჭოს (ან მსგავსი ფუნქციის მქონე საბჭოების), ეროვნული და საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობა;
 • სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, კონსულტანტობა, რეცენზირება;
 • სამეცნიერო კონფერენციებსა და ტრენინგებში მონაწილეობა და სერთიფიკატების ფლობა (პროფესიულ საქმიანობაში);
 • ჟურნალის რედკოლეგიის წევრობა, წიგნის/კრებულის რედაქტორობა (რეცენზენტობა);
 • სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ხელმძღვანელობა;

     
ასისტენტის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელია:

 • დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 • რეკომენდაცია შესაბამისი სამეცნიერო მიმართულების 2 პროფესორის/ასოცირებული პროფესორისგან.

აკადემიურ თანამდებობებზე მიღების წესს და პირობებს დამატებით შეგიძლიათ გაეცნოთ პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის საიტზე.

 

საბუთების მიღება იწარმოებს 2017 წლის 18 დეკემბრიდან 21 დეკემბრის  ჩათვლით 10-დან 16 სთ-მდე პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიაში შემდეგ მისამართზე: თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზირი 51/2, III სართული. ტელ: 291 24 84;  ელ.ფოსტა hr@tma.edu.ge; ვებგვერდი www.tma.edu.ge.

კონკურსი ჩატარდება 2017 წლის 29 დეკემბერს.

Date:
2017-11-17

სისხლის უანგარო დონორთა აქცია

2017 წლის 17 ნოემბერს თსა-ს სტუდენტების ორგანიზებით თბილისის სამედიცინო აკადემიაში ჩატარდა სისხლის უანგარო დონორთა აქცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო თსა-ს სტუდენტთა უმრავლესობამ.
x 2017-11-17

სისხლის უანგარო დონორთა აქცია


2017 წლის 17 ნოემბერს თსა-ს სტუდენტების ორგანიზებით თბილისის სამედიცინო აკადემიაში ჩატარდა სისხლის უანგარო დონორთა აქცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო თსა-ს სტუდენტთა უმრავლესობამ.
აღნიშნული აქცია თსა-ში ტარდება ყოველწლიურად. მისი მიზანია სტუდენტებს შეუქმნას სისხლის უანგაროდ გაღების მოტივაცია, რადგან დედამიწაზე ყოველ 3 წამში ვიღაცას სჭირდება სისხლი. ქვეყნის მოსახლეობის 40-50% შეუძლია იყოს სისხლის უანგარო დონორი, მაგრამ რეალურად ამ ხალხის 0.5%-ზე ნაკლები აბარებს სისხლს.
თსა მიესალმება სტუდენტების მსგავს ინიციატივებს და მომავალშიც უცხადებს მათ მხარდაჭერას.

23 ნოე

ტრენინგი პროექტების წერაში

ძვირფასო სტუდენტებო! გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 23 ნოემბერს 12:00 საათზე თსა-ს "სტუდენტური აკადემიის" განათლების კომიტეტის ორგანიზებით ჩატარდება ტრენინგი პროექტების წერაში
17 ნოე

სისხლის უანგარო დონორთა აქცია

17 ნოემბერს, 10:00 საათიდან 14:00 საათამდე თსა-ს სტუდენტების ორგანიზებით თსა-ს 205 აუდიტორიაში ჩატარდება სისხლის უანგარო დონორთა აქცია

ყველა განცხადება

პარტნიორები


აფილირებული კლინიკები